CO2-diagram 2015-04-29

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka18/db15apr29.htm
 

Nästa diagram ansluter till vänstra på dagens bild, överrensstämmelsen ser bra ut på den högra halvan av diagrammet men inte på den vänstra halvan. Men återigen verkar sambandet till höger vara linjärt.Professor Lennart Bengtsson uttrycker det så här ”En sak att veta är att effekten av koldioxidökningen är logaritmisk, det vill säga effekten ökar långsammare ju mer koldioxidhalten ökar. En ökning av koldioxidhalten från 400 till 800 ppm [miljondelar] har inte mer effekt än en ökning från 200 till 400 ppm.”

 

 
 

Blå och röd linje tillagt av undertecknad. Samma längd och lutning på linjerna.

Professor Lennart Bengtsson skriver 120523: "Vad som kanske inte är klart för alla är att jämfört med den förindustriella koncentrationen uppgår växthuseffekten redan nu till mer än 75 % av en fördubblad 'växthuseffekt (uttryckt i koldioxidekvivalenter). En fördubbling kan förväntas inträffa 2035 - 2040 med en beräknad ytterligare temperaturhöjning på ca 0.3° C jämfört med dagens havstemperatur. Skulle alla utsläpp upphöra vid denna tid skulle klimatet ändå fortsätta att värmas upp med ytterligare ca 0.4° C innan en jämvikt uppnås. En fullständig sådan anpassning kommer dock att dröja åtskilliga århundraden. "

 

Det som ger det logaritmiska sambandet är att lufttrycket, och därmed också mängden koldioxid, avtar exponentiellt, medan temperaturen avtar linjärt. Koncentrationen av koldioxid är större närmare jordytan. http://www.klimatupplysningen.se/2012/05/29/det-logaritmiska-sambandet/

 

”Effekten av både vattenånga och koldioxid är proportionell mot den naturliga logaritmen av koncentrationen. En ökning från 150 ppmv till 300 ppmv är lika stor som från 400 till 800. Oberoende av koncentrationen måste vid jämvikt E =S.(S= solinstrålning, E= återstrålning/utstrålning) Ju högre koncentrationen är så sker återstrålningen mot rymden dvs E från allt högre höjd ( varierar med våglängden). Detta ger en högre temperatur vid jordytan som en följd av den adiabatiska temperaturprofilen (lapse rate) Den geografiska variationen av både E och S är högst variabel. Intressant nog har både Sahara och den Arabiska öknen en negativ strålningsbalans dvs mer strålning går ut än som kommer in ( E>S) varför värme måste transporteras dit  av atmosfärcirkulationen” Lennart Bengtsson

 

http://old.theclimatescam.se/2012/05/25/gastinlagg-av-lennart-bengtsson-om-klimatkansligheten/

 

Diagram med CO2 och temperatur från Antarktis är populära och intressanta. Finns exempelvis med i läroböcker. Nedan är ett diagram som går 2000 år tillbaka. I slutet se det ut att vara ett snyggt samband mellan CO2 och temperaturen precis som i diagrammet ovantill.

 

 

Varför var inte sambandet lika starkt tidigare?

 

Men det finns de som vill krångla till det. Varför nöja sig med medeltemperaturen, ta också med min och maxtemperaturen. Nedan ett diagram från USA, syns på att det är Fahrenheit.

 

 
 

I Europa finns det en lång serie med temperaturmätningar från England. Temperaturen mot CO2-utsläpp. Men visas sambandet logaritmiskt?

 

 
 

Vad jobbigt med dessa ifrågasättanden kanske någon tycker. Nedan ett annat. 1 grad på Y-axeln nästan hela diagrammet. Genom att minska temperaturintervallerna kan kurvan kanske nästan få samma lutning som CO2-kurvan.

 

 
 

Nu ska vi titta lite mer på diagram orsakade av forskning på Antarktis.

 

 
 

Detta diagram sträcker sig mer långt tillbaka men vi ser hur kurvorna divergerar i slutet, detta ska vi ta fasta på. I detta diagram stiger CO2 först men detta gjordes innan man hade gjort mera högupplösta studier. Jämför med det senare. Tvärtom med CO2 och temperatur.

 

 
 

http://joannenova.com.au/global-warming-2/ice-core-graph/

Mer diagram som visar de olika tidigare istiderna. Lägg åter märke till glappet mellan CO2 och temperatur i slutet, det finns kvar. Men det är olika stort i olika diagram. I diagrammet tycks temperauren stiga mycket men CO2 stiger inte så mycket fast i slutet är det annorlunda.

 

 
 
 
 

Hur ska man då rita dessa diagram från Antarktis? Finns det något rätt eller fel i dessa?

 

 
 
 
 

Kan detta vara ett diagram som visar det logaritmiska sambandet fast tvärtom? När Co2 ökar något ökar temperaturen betydligt mer.

 

Hur ska man rita diagram där folk kan se det logaritmiska sambandet mellan dessa parametrar och samtidigt få med de senaste 400 000 åren? Hur blir då den sista divergensen?

 

Jag är varken matematiker eller statistiker så jag vet inte. För mig verkar det som att det inte finns ett enda korrekt diagram.

 

En knepig uppförstoring! Båda dessa diagram har vad man kallar avvikelsegrader från ett medel som är nollpunkten.

 

Nedan två diagram från internet som visar logaritmiskt samband.