Världens största bäverdamm 2011-03-01Här ute i skogen har bävrar jobbat hårt och länge för att skapa denna damm. Bävern fäller träd och dämmer upp vattendrag.

Dammar skapas där det en gång var ett mindre vattendrag. De olika organismer som fanns i vattendraget var anpassade till rinnande vatten.

De trivs nu inte så bra i bäverdammen så dessa kommer att gå under och de ersätts av andra vattenorganismer som är anpassade till mer stillastående vattendrag. Men totalt sett blir det en ökad mångfald. Skogsmarken omvandlas till våtmark vilket betyder andra växter än de som växer i skogen. Detta arbete av bävern kommer  att markant öka den biologiska mångfalden. Med tiden kan till och med bäverdammen bli en myr eller ängsmark beroende på marken.

Bäver har på så sätt vissa likheter med människan.